Disclaimer

Disclaimer
Op het gebruik van de website van CVT Keukens zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van CVT Keukens stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door CVT Keukens met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. CVT Keukens kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins.

CVT Keukens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan CVT Keukens niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

CVT Keukens kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving en de programmatuur van deze website rusten bij CVT Keukens en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, waaronder het framen van deze website, voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CVT Keukens niet toegestaan.

Persoonsgegevens
VT Keukens houdt zich het recht voor ingevoerde persoonsgegevens, waaronder NAW en/of mailgegevens, op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten. Voor informatie lees het Privacy Beleid.

E-mail
Indien u een E-mail bericht van CVT ten onrechte heeft ontvangen, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@cvt.nl.

Afmelden kan te allen tijde hier: afmelden

Aan berichten via E-mail inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. CVT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in E-mail berichten. Meer informatie over CVT vindt u hier.

 

Terug
Sluiten